1 พ.ค. 2019 15:23:09 ดาวน์โหลด นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ 2,481

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552)

เอกสารคลิกที่นี่ค่ะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1