ข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

Showing 25-30 of 30 items.
Teacher and Education Personnel Development Group
  • Apr 29, 2019
  • 522

การพัฒนาครูตามภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ 2/2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จะเปิดการอบรมการพัฒนาครูตามภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่...

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ
Teacher and Education Personnel Development Group
  • Apr 24, 2019
  • 749

การจัดอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำรุ่นที่ 2/2561 รุ่น "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ของสพฐ.

นายขวัญเรือน  แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เจ้าภาพจัดอบรมโครงการจิตอาสา 904...

นางเพชรมณี บุญดาว
Teacher and Education Personnel Development Group
  • Mar 19, 2019
  • 482

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 1 มีนาคม 2562

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ในสังกัด เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4...

นางเพชรมณี บุญดาว
Public Relation
นางเพชรมณี บุญดาว
Personnel Administration Group
  • Mar 18, 2019
  • 385

การซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

    การซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ    โหลดเอกสารที่นี้ 

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
Teacher and Education Personnel Development Group
  • Mar 18, 2019
  • 462

การประชุมเตรียมความพร้อม การอบรม เรื่อง พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

การประชุมเตรียมความพร้อม การอบรมเรื่อง"พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

นางเพชรมณี บุญดาว

ข้อมูลน่ารู้กลุ่มบริหารงานบุคคล


ดาวน์โหลดกลุ่มบริหารงานบุคคล