Personnel Administration Group
  • May 24, 2019 10:23:22 AM
  • 715

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "วารสารวิชาการ  สพฐ. ครั้งที่ 1/2562" ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางนำเสนอและแพร่ผลงานทางวิชาการ

ให้ส่งผลงานทางกวิชาการโดยจัดทำเป็นบทความทางวิชาการ ตามรูปแบบองค์ประกอบและตัวอยางดังไฟล์ ความยาวไม่เกิน 15 หน้า

ในรูปแบบ PDF ผ่านทาง E-MAIL : kwp.obec@gmail.com  ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562