• Jan 15, 2021
 • 878

รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2563

รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2563   ดาวน์โหลดไฟล์  

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • Jan 15, 2021
 • 537

การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์

การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • Mar 10, 2020
 • 1,228

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/BOSS/_1583805602.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Feb 4, 2020
 • 2,123

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/SCHOOL/544.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Jul 12, 2019
 • 1,720

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.คู่มือการปฏิบัติงานธุรการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตไปต่างประเทศ โดยใช้วันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ 2.คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมจัดทำและเรียบเรียง  

นางเพชรมณี บุญดาว
 • Jul 12, 2019
 • 1,647

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  รายงานประจำปี พ.ศ.2561 นโยบายการบริหารงานบุคคล 1.งานวางแผนอัตรากำลัง      - ...

นางเพชรมณี บุญดาว
 • Jun 27, 2019
 • 2,368

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  รายงานประจำปี พ.ศ.2561 นโยบายการบริหารงานบุคคล 1.งานวางแผนอัตรากำลัง      - ...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • Jun 26, 2019
 • 2,641

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.คู่มือการปฏิบัติงานธุรการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตไปต่างประเทศ โดยใช้วันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ 2.คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมจัดทำและเรียบเรียง

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • Apr 29, 2019
 • 2,088

การพัฒนาครูตามภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ 2/2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จะเปิดการอบรมการพัฒนาครูตามภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่...

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ
 • Apr 24, 2019
 • 2,409

การจัดอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำรุ่นที่ 2/2561 รุ่น "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ของสพฐ.

นายขวัญเรือน  แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เจ้าภาพจัดอบรมโครงการจิตอาสา 904...

นางเพชรมณี บุญดาว
 • Mar 19, 2019
 • 1,460

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 1 มีนาคม 2562

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ในสังกัด เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4...

นางเพชรมณี บุญดาว
 • Mar 18, 2019
 • 1,465

การประชุมเตรียมความพร้อม การอบรม เรื่อง พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

การประชุมเตรียมความพร้อม การอบรมเรื่อง"พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

นางเพชรมณี บุญดาว
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1