Teacher and Education Personnel Development Group
  • Jul 12, 2019 11:02:56 AM
  • 274

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

รายงานประจำปี พ.ศ.2561

นโยบายการบริหารงานบุคคล

1.งานวางแผนอัตรากำลัง

     -  แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

    - หลักเกณฑ์การย้ายและวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

   - หลักเกณฑ์การย้ายและวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

3.งานธุรการ