Teacher and Education Personnel Development Group
  • Apr 29, 2019 2:36:56 PM
  • 439

การพัฒนาครูตามภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ 2/2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จะเปิดการอบรมการพัฒนาครูตามภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ 2/2562

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู โดยสมัครเข้ารับการอบรม

ระหว่างวันที่ 15 - 30 พฤษภาคม 2562 ที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใบสมัคร คลิกที่นี่ค่ะ