Teacher and Education Personnel Development Group
  • Mar 19, 2019 2:44:17 PM
  • 413

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 1 มีนาคม 2562

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ในสังกัด เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้าน ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีอุบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1