• 18 มี.ค. 2021
  • 576

การดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563

 วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  โดยกลุ่มวัดและประเมินผลการศึกษา ดำเนินการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด เป็นสนามสอบจำนวน  ๒๓๔  สนามสอบ  ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับ ติดตาม การดำเนินการ ได้ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยกลุ่มวัดและประเมินผลการศึกษา

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1