ดาวน์โหลด
  • 23 เม.ย. 2019, 13:31:16
  • 661

วันที่ 23 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศรีอุบล

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ โดยทำการคัดเลือกจากสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 10 คน ประเภทผู้บริหาร 3 คน  ประเภทครูผู้สอน 5 คน และประเภทผู้สนับสนุน 2 คน 

แบบ (ผบ.ลส.1) 

แบบ (ผบ.ลส.2) 

แบบ (ผบ.ลส.3)