กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • 23 เม.ย. 2019, 14:49:49
  • 237

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมราชธานี ผู้เข้าร่วมประชุม คือ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทุกแห่ง จำนวน 252 คน โดยให้ดำเนินการกรอกข้อมูลรับสมัคร และข้อมูลการรับไว้ นักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้น อ.1 ,ป.1 ,ม.1 ตามระยะเวลาที่ สพฐ.กำหนด และรายงานยผลการรับนักเรียนให้ สพป.อบ.1 ทราบเป็นระยะ