• 22 ก.ค. 2021
  • 198

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยใช้การประชุมวิดีโอทางไกล

      วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสาววัชรากร  ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ ประจำเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 ( เมือง 4 ) ได้ดำเนินการประชุม เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) โดยใช้การประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์

ด้วยโปรแกรม Google Meet ร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4  ( เมือง 4 ) ทั้ง 8 โรงเรียน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1