• 23 ก.ค. 2021
  • 196

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 ( เหล่าเสือโก้ก 1)

  วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ดำเนินการประชุม

เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)

เครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 ( เหล่าเสือโก้ก 1)  โดยใช้การประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet

พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการในเครือข่ายสถานศึกษาที่  22  ( เหล่าเสือโก้ก 1)  ทั้ง 14 โรงเรียน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1