• 25 ก.ค. 2021
  • 342

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 - 25  กรกฎาคม 2564  นายปรีชา ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ดำเนินการอบรมโดยนางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และ คณะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แนวปฏิบัติ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนที่รับหน้าที่ใหม่ของโรงเรียนในสังกัดสพป.อุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมราชธานี  สพป.อุบลราชธานี เขต 1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1