• 27 ก.ค. 2021
  • 173

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 ( เมือง 5 )

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางสาวสวาสฎิพร  แสนคำ  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ดำเนินการประชุม เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  (COVID -19) เครือข่ายสถานศึกษาที่  5 ( เมือง 5 )  โดยใช้การประชุมทางไกล

ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาที่  5 ( เมือง 5 )  ทั้ง 7 โรงเรียน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1