• 29 ก.ค. 2021
  • 222

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 ( เขื่องใน 7 )

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมการประชุม เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  เครือข่ายสถานศึกษาที่ 14  ( เขื่องใน 7 )  โดยใช้การประชุมทางไกล

ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ร่วมกับ นายสุเมธ  มัดธนู ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษาที่  14 ( เขื่องใน 7 )  พร้อมด้วย

ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายทั้ง 11 โรงเรียน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1