โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
22 มี.ค. 2019, 22:11:32

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

จดหมายข่าวปีที่ 5 ฉบับประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวสารล่าสุด
สพป.อบ.1 ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.
21 มี.ค. 2019, 17:03:26
ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์