กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • 21 มิ.ย. 2019, 9:25:47
  • 517

อบรมเชิงปฏิบัติการ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ

ด้วยโรงเรียนบ้านหัวคำ เครือข่ายสถานศึกษาที่5 เมือง 5ได้จัดโครงการอบรมและสัมมนาการเงินและพัสดุ เครือข่ายสถานศึกษา และได้เชิญเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาปากโดยมีผู้เป็นวิทยาการบรรยายโครงการดังกล่าวดังนี้

                               1. นายสุคนธ์ ตังคโณบล    ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

                               2. นางสุภาวดี  วิลัย         ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

                               3. นางทัศนีย์  นามสละ     ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ