กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • 21 มิ.ย. 2019, 14:53:11
  • 784

คู่มือการทำงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการทำงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

งานส่งเสริมกีฬาและนัทนาการ

การป้องกันและแก้ไขปัญญาสารเสพติดในสถานศึกษา

การจัดทำแผนการรับนักเรียน

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

การปฏิบัติงานธุรการ