กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • 26 มิ.ย. 2019, 15:01:37
  • 1,368

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือปฏิบัติงานนางสาวจันทร์ฉาย สืบวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

คู่มือปฏิบัติงานนางสุภาวดี  วิลัย นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

คู่มือปฏิบัติงานนางทัศนีย์ นามสละ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

คู่มือปฏิบัติงานนายสุคนธ์  ตังคโณบล นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

คู่มือปฏิบัติงานนางสาวนิโลบล  โยธา ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือปฏิบัติงานนางสุมณฑา  วงศ์มั่น เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน