กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • 26 มิ.ย. 2019, 17:10:55
  • 867

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

1.คู่มือการปฏิบัติงานเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ

2.คู่มือปฏิบัติงานการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อวิทยฐานะ

3.คู่มือขั้นการปฏิบัติงาน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  และ คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการดำเนินงานย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

5.คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน

6.คู่มือการปฏิบัติงานจัดทำแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุแต่งตั้งใหม่

7.คู่มือการปฏิบัติงาน ขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและงานขอหนังสือรับรอง

8. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล