กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • 8 ก.ค. 2019, 16:10:39
  • 370

การจัดทำแผนอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ขอความร่วมมือให้ทุกโรงเรียนในสังกัด

จัดทำปริมาณงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ลงในแบบรายงานข้อมูลที่กำหนด 

ส่งภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 รายละเอียดดังแนบ

หนังสือแจ้ง

แบบรายงานข้อมูล