• 15 ก.ค. 2019
  • 1,233

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง Unplugged Computer Science

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง วิทยาการคำนวณและวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science)

                นายถาวร  คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง วิทยาการคำนวณและวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีเจตคติที่เป็นบวกต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน มีความอยากรู้อยากเห็น และมีความกระตือรือร้น สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เห็นว่าการจัดกิจกรรมของโครงการฯ มีความสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์-จิตใจ สังคม

         ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูปฐมวัยที่อยู่ในโครงการฯ รุ่นที่ 1-8  โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าอบรม 107 คน รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าอบรม 100 คน โดยวิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network :LN) และครูปฐมวัยที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer :LT) โดยผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี จาก สพฐ. และ สสวท. โดยมี นายสาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1