โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
20 พ.ค. 2019, 2:25:55

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

การฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด)

18 มี.ค. 2019, 15:31:58 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 120

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) โรงเรียนขยายโอกาส และสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 160 คน มุ่งเน้นให้ลูกเสือได้ตระหนักและ
เรียนรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด โดยมีวิทยากรจากค่ายพระยอดเมืองขวาง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมระหว่างวันที่ 6–8 มีนาคม 2562 ระยะเวลา 3 วัน2 คืน
ณ กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระยอด
เมืองขวาง จังหวัดอุบลราชธานี.


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด