• 31 ส.ค. 2019
  • 1,138

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

      นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขต เป็นไปด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมไปถึงการสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนองนโยบายของ สพฐ. และของ สพป.อุบลราชธานี เขต 1

      การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วย การนำเสนอนโยบาย DLTV สู่การปฏิบัติ โดย นายปรีชา ทาศิริ หน.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนำเสนอ Best Practice โดย คณะครู ร.ร.บ้านข่าโคม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมกันสรุป/วิเคราะห์ผลการนำเสนอ Best Practice โดยผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก และครูผู้ดูแลโครงการ จำนวน 166 คน มี นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะเป็นวิทยากรอบรม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1