โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
23 เม.ย. 2019, 0:06:36

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการในระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

19 มี.ค. 2019, 13:37:36 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางอุณารัตน์ ลาผ่าน 71

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม

นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการในระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  เพื่อให้การดำเนินงานในระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  และดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานเวบไซต์ภาครัฐ ตอบสนองการดำเนินการตามโครงการเขตสุจริต (ITA Online) ซึ่งจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีอุบล


นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
unarat913@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด