กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • 19 มี.ค. 2019, 13:37:36
  • 216

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการในระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการในระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  เพื่อให้การดำเนินงานในระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  และดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานเวบไซต์ภาครัฐ ตอบสนองการดำเนินการตามโครงการเขตสุจริต (ITA Online) ซึ่งจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีอุบล