โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
23 เม.ย. 2019, 0:08:08

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

แจ้งเวียนผลการตรวจสอบที่สำคัญของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

20 มี.ค. 2019, 11:24:32 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 72

แจ้งเวียนผลการตรวจสอบที่สำคัญของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

คลิกหนังสือนำส่ง

คลิกสิ่งที่ส่งมาด้วย1

คลิกสิ่งที่ส่งมาด้วย2


นางสาวนิโลบล โยธา
ืnilobon.ycs56@ubru.ac.th
ข่าวสารล่าสุด