• 3 มี.ค. 2020
  • 842

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เปิดค่ายทักษะชีวิต

 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายทักษะชีวิต ค่าย 1 "เรียนอย่างไร....ให้ไปถึงฝัน" ประจำปี 2563  วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองทั้งทางด้านความคิด การพูดและการลงมือทำ รู้จักวางแผนการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมือง ให้อยู่ร่วม อยู่รอดและอยู่อย่างมีความหมาย พร้อมเรียนรู้และใช้ความรู้เติบใหญ่อย่างมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคฐานเทคโนโลยี สู่การพัฒนาเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป                                                                            
     ในการจัดอบรมครั้งนี้ วิทยาลัยเทคอุบลราชธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี มาร่วมจัดนิทรรศการ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี 20 โรงเรียน จำนวน 471 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 3- 4 มีนาคม 2563 โดยมี นายอรุณ พาชอบ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 เมือง 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม มีผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย และศึกษานิเทศก์ร่วมสังเกตุการณ์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

 

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1