• 4 มี.ค. 2020
  • 942

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 MOU สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษา

  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีการอบรมค่ายทักษะชีวิต ค่าย 1 "เรียนอย่างไร....ให้ไปถึงฝัน" ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2  และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ กับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ โดยทุกฝ่ายตกลงที่จะแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการเปิดโอกาสและเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตอบสนองความต้องการของภาคผู้ใช้กำลังคน อีกทั้ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจการเรียนวิชาชีพ นำไปสู่การวางเส้นทางการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
   จากนั้น นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นายนิยม  แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวอุบลราชธานี นายนิรันดร์  สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี และรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ได้เสนอแนะแนวทางเลือกด้านสายอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี ที่มาเข้ารับการอบรมค่ายทักษะชีวิต ค่าย 1 "เรียนอย่างไร....ให้ไปถึงฝัน" ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1