โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
23 เม.ย. 2019, 0:08:30

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

รองเลขาธิการ กพฐ.เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการมอนเตสซอรี (Montessori)

26 มี.ค. 2019, 13:43:43 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 111

ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) ระดับปฐมวัยอายุ 3-6 ปี ” ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2562 เพื่อวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ให้มีคุณภาพ มีความโดดเด่น ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) ได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะ มีความรู้ความสามารถตามวัย มีสมรรถนะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0 โดย นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม พร้อมขอบคุณคณะวิทยากร จากคณะศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนระดับปฐมวัย ที่จบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนจากสมาคมมอนเตสซอรีสากล (AMI) จาก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2, ศรีสะเกษ เขต 1 และ ศรีสะเกษ เขต 3 และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และอุปกรณ์จาก นายเฉลิมพล เกตุมาตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม ในการจัดอบรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้กับโรงเรียนในโครงการฯ 25 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่สนใจสมัครเข้าโครงการ ฯ 3 โรงเรียน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสิริจันโท โรงเรียนอุบลวิทยาคม.

                  


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด