• 30 ก.ค. 2020
  • 724

การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ Integrity and Transparency Assessment ITA Online 2020 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานพิธิเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ Integrity and Transparency Assessment ITA online 2020 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) ณ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมฯ ครั้งนี้พื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 2020 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรวบรวมเอกสารตามเกณฑ์ตัวชี้วัด และการนำเข้าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้กับผู้รับผิดชอบหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินฯ ในลำดับต่อไป

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1