โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
23 เม.ย. 2019, 0:06:49

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand  Alone)

27 มี.ค. 2019, 5:17:08 กลุ่มนโยบายและแผน นางอุณารัตน์ ลาผ่าน 59

นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  รอง  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand  Alone) สนองนโยบายของ สพฐ. ที่จะพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีอุบล


นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
unarat913@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด