ภารกิจผู้บริหาร
  • 27 มี.ค. 2019, 16:29:49
  • 1,776

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. ให้ความรู้การพัฒนาระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 

ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ (Montessori) ระดับปฐมวัยอายุ 3-6 ปี ” โดยมี นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะผู้บริหารโรงเรียน นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ หน.งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ น.ส.สวาสฎิพร แสนคำ ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแลโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสิริจันโท โรงเรียนอุบลวิทยาคม อ.เมืองอุบลราชธานี.