โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
23 เม.ย. 2019, 0:08:04

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. ให้ความรู้การพัฒนาระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 

27 มี.ค. 2019, 16:29:49 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 90

ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ (Montessori) ระดับปฐมวัยอายุ 3-6 ปี ” โดยมี นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะผู้บริหารโรงเรียน นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ หน.งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ น.ส.สวาสฎิพร แสนคำ ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแลโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสิริจันโท โรงเรียนอุบลวิทยาคม อ.เมืองอุบลราชธานี.


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด