• 4 ม.ค. 2021
  • 594

การนิเทศการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model ๓๖๐ องศา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ การนิเทศการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model ๓๖๐ องศา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ทั้งนี้มีศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการที่จะนิเทศติดตามในระยะที่ ๒/ไตรมาสที่ ๒ นำเสนอเครื่องมือการนิเทศ รูปแบบการนิเทศ และการสรุปรายงานการนิเทศได้นำเสนอต่อคณะนิเทศติดตาม เพื่อให้ทราบและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1