สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 จังหวัดอุบลราชธานี
 • สพป.อบ.1 ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
 • การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
 • ภารกิจผู้บริหาร

  ข่าวสารภารกิจผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  : ข้อมูลพื้นฐาน :  
  o1-โครงสร้าง link
  o2-ข้อมูลผู้บริหาร link
  o3-อำนาจหน้าที่ link
  o4-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน link
  o5-ข้อมูลการติดต่อ link
  o6-กฏหมายที่เกี่ยวข้อง link
  : การประชาสัมพันธ์ :  
  o7-ข่าวประชาสัมพันธ์ link
  : การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล :  
  o8-Q&A link
  o9-Social Network link
  o10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล link

  : การดำเนินงาน :  
  o11-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี link
  o12-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน link
  o13-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 link
  : การปฎิบัติงาน :  
  o14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน link
  : การให้บริการ :  
  o15-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ link
  o16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ link
  o17-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ link
  o18-E-Service link

  : การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ :  
  o19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ link
  o20-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุ link
  o21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน link
  o22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี link

  : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล :  
  o23-นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล link
  o24-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล link
  o25-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล link
  o26-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี link

  : การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ :  
  o27-แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการจริตและประพฤติมิชอบ link
  o28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ link
  o29-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ link
  : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม :  
  o30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม link

  : นโยบาย No Gift Policy :  
  o31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่ link
  o32-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy link
  o33-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy link
  : การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต :  
  o34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 link
  o35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ link
  : แผนป้องกันการทุจริต :  
  o36-แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต link
  o37-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน link
  o38-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 link

  : มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม :  
  o39-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ link
  o40-การขับเคลื่อนจริยธรรม link
  o41-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ link
  : มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม :  
  o42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน link
  o43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน link

  การบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


  บริการออนไลน์ E-Service  โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

  ข้อมูลข่าวสาร

  ฐานข้อมูล BIG DATA

  ปฏิทินการประชุม