• Apr 22, 2019
  • 2,058

การประชุมทางไกลผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา

สพป.อบ.1 ประชุมทางไกลสำหรับ "ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลุกสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.1

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อบ.1/คณะศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1