• Apr 23, 2019
  • 1,520

วันที่ 23 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศรีอุบล

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ โดยทำการคัดเลือกจากสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 10 คน ประเภทผู้บริหาร 3 คน  ประเภทครูผู้สอน 5 คน และประเภทผู้สนับสนุน 2 คน 

แบบ (ผบ.ลส.1) 

แบบ (ผบ.ลส.2) 

แบบ (ผบ.ลส.3) 

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1