• Jul 29, 2021
  • 192

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 24 และ 25 ( ดอนมดแดง 1 และ 2 )

  วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุพงษ์  โอวาท  รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมการประชุม เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  เครือข่ายสถานศึกษาที่ 24 และ 25   ( ดอนมดแดง 1 และ 2 )  โดยใช้การประชุม

ทางไกลผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ร่วมกับ นางสาวสุวิจยา  มุลทา ศึกษานิเทศก์  ประจำเครือข่ายสถานศึกษาที่  24 และ 25   

( ดอนมดแดง 1 และ 2 )  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการในเครือข่ายทั้ง 17 โรงเรียน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1