• Jul 29, 2021
  • 176

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 ( เขื่องใน 6 )

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมการประชุม เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13  ( เขื่องใน 6 )  โดยใช้การประชุมทางไกล

ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ร่วมกับ นายอดุลย์ศักดิ์  ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษาที่  13 ( เขื่องใน 6 )  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการในเครือข่ายทั้ง 14 โรงเรียน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1