• Jul 29, 2021
  • 199

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 และ 15 ( เขื่องใน 1 และ 8 )

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมการประชุม เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  เครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 และ 15 ( เขื่องใน 1 และ 8  ) โดยใช้การประชุมทางไกล

ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ร่วมกับ นางชุติปภา  วรเดชนันทสกุล ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษาที่  8 และ 15 ( เขื่องใน 1 และ 8  ) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการทั้งสองเครือข่ายโดยพร้อมเพรียงกัน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1