Personnel Administration Group
  • May 27, 2019 9:51:08 AM
  • 808

การจัดทำแผนอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ขอความร่วมมือให้ทุกโรงเรียนในสังกัด

จัดทำปริมาณงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ลงในแบบรายงานข้อมูลที่กำหนด 

ส่งภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 รายละเอียดดังแนบ

หนังสือแจ้ง

แบบรายงานข้อมูล