• May 30, 2019
  • 1,811

เครือข่ายที่ 14 (เขื่องใน 7) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 โดยมี นางสุพรรณี สุภาพรม ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14  (เขื่องใน 7) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่าย ร่วมรับนโยบาย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1