• Jun 1, 2019
  • 1,859

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู ครั้งที่ 4 อ.เหล่าเสือโก้ก

   

   ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการวินัยสัญจร ครั้งที่ 4 พร้อมฝากให้ผู้บริหารและครู ร่วมกันสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้มีมุมต่างๆ ที่เหมาะสม มีความสะอาดเป็นระเบียบ ให้นักเรียนมีความรู้สึกปลอดภัย จะส่งผลต่อการเรียนให้ดีขึ้น ครูทำงานอย่างมีความสุข มีแรงจูงใจในการทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ เพื่อสร้างคนดีของสังคมต่อไป มี นายเพ็ชรินทร์  ศรีสุธรรม ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร อ.เหล่าเสือโก้ก ร่วมรับมอบนโยบาย

   จากนั้น ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมผู้บริหาร อ.เหล่าเสือโก้ก นายวิลาศ วรรณแสง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ร่วมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1