• Jun 7, 2019
  • 2,463

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.ม่วงสามสิบ (เครือข่าย 18,19)

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครู อ.ม่วงสามสิบ (เครือข่าย 18,19) ซึ่งเป็นการสัญจรครั้งที่ 5 เพื่อมอบนโยบาย รวมทั้งข้อคิดสู่การลงมือปฏิบัติใน 3 ประเด็นคือ 1.การฝึกให้นักเรียนทุกคนว่ายน้ำเป็นก่อนจบการศึกษา 2.การสร้างบรรยากาศภาษาไทยในโรงเรียน (ใช้ภาษากลางในการสื่อสาร) และ 3.ปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น ต่อคนต่อปี เพื่อการช่วยลดภาวะโลกร้อน พร้อมฝากให้ครูพึงระลึกเสมอว่า "ครูมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ" โดยมี ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายวิลาศ วรรณแสง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ผู้ดูแลโครงการนิติสัญจร นายหนูอาง  สมสมัย ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 นายพิศิษฐ์  เจริญชัย ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 ผู้บริหารในเครือข่าย ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ร่วมรับมอบนโยบาย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีม่วง ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1