Promotion of Educational Provision Group
  • Jun 21, 2019 2:53:11 PM
  • 387

คู่มือการทำงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการทำงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

งานส่งเสริมกีฬาและนัทนาการ

การป้องกันและแก้ไขปัญญาสารเสพติดในสถานศึกษา

การจัดทำแผนการรับนักเรียน

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

การปฏิบัติงานธุรการ