• Jun 25, 2019
  • 694

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครูเครือข่าย เมือง 7

       นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 (เมือง 7) ซึ่งเป็นการสัญจรครั้งที่ 11 เพื่อมอบนโยบาย รวมทั้งข้อคิดสู่การลงมือปฏิบัติใน 3 ข้อ คือ 1.การฝึกให้นักเรียนทุกคนว่ายน้ำเป็นก่อนจบการศึกษา 2.การสร้างบรรยากาศภาษาไทยในโรงเรียน (ใช้ภาษากลางในการสื่อสาร) และ 3.ครู นักเรียนปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น ต่อคนต่อปี เพื่อการช่วยลดภาวะโลกร้อน พร้อมฝากให้ครูพึงระลึกเสมอว่า "ครูมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ" โดย นายสมคิด ไกรยสิทธิ์ ประธานเครือข่าย นายวิลาศ วรรณแสง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ผู้ดูแลโครงการวินัยสัญจร (นิตินิเทศ) นายพันคำ ศรีพรม ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 และผู้บริหารในเครือข่ายเมือง 7 พร้อมขานรับการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อ.เมืองอุบลราชธานี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1