• Jun 26, 2019
  • 2,736

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือปฏิบัติงานนางสาวจันทร์ฉาย สืบวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

คู่มือปฏิบัติงานนางสุภาวดี  วิลัย นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

คู่มือปฏิบัติงานนางทัศนีย์ นามสละ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

คู่มือปฏิบัติงานนายสุคนธ์  ตังคโณบล นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

คู่มือปฏิบัติงานนางสาวนิโลบล  โยธา ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1