• Jun 26, 2019
  • 1,112

 ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบปะเพื่อนครู อ.ดอนมดแดง

   นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปลูกต้นไม้ร่วมกับ นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายวิลาศ วรรณแสง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ผู้ดูแลโครงการวินัยนิติสัญจร (นิตินิเทศ) นายวัฒน์ วงศ์คำพันธ์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 24 นายสมพร แก้วใส ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 25 ผู้บริหารในเครือข่าย และศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย

    จากนั้น ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้พบปะเพื่อนครู อ.ดอนมดแดง ซึ่งเป็นการสัญจรครั้งที่ 8 เพื่อมอบนโยบาย รวมทั้งข้อคิดสู่การลงมือปฏิบัติใน 3 ข้อ คือ 1.การฝึกให้นักเรียนทุกคนว่ายน้ำเป็นก่อนจบการศึกษา 2.การสร้างบรรยากาศภาษาไทยในโรงเรียน  และ 3.ครู นักเรียนปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น ต่อคนต่อปี เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) อ.ดอนมดแดง

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1