• Jun 27, 2019
  • 2,806

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

รายงานประจำปี พ.ศ.2561

นโยบายการบริหารงานบุคคล

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562  คลิกที่นี่  คลิกที่นี่ 1

1.งานวางแผนอัตรากำลัง

     -  แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    -   แผนอัตรากำลังข้ารชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

2.งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

    - หลักเกณฑ์การย้ายและวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

   - หลักเกณฑ์การย้ายและวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

   - แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38ค (2) 

  - หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  - สรุปรายงานสถิติข้อมูลการให้บริการ 

   - คู่มือการป้องการผลประโยชน์ทับซ้อน

3.งานธุรการ

   - ขั้นตอนการยื่นขอสำเนา กพ.7

 

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1