• Jul 2, 2019
  • 845

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทำความดีเพื่อสาธารณะยึดหลักความพอเพียง มีวินัย สุจริต มีจิตสาธารณะ(ปฏบัติธรรม)

นายขวัญเรือน  แสบงบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1 ประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมทำความดีเพื่อสาธารณะยึดหลักความพอเพียง มีวินัย สุจริต มีจิตสาธารณะ(ปฏิบัติธรรม)ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ปี พ.ศ2561และ พ.ศ2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ห้องประชุมราชธานี ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1