Personnel Administration Group
  • Jul 8, 2019 4:10:39 PM
  • 270

การจัดทำแผนอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ขอความร่วมมือให้ทุกโรงเรียนในสังกัด

จัดทำปริมาณงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ลงในแบบรายงานข้อมูลที่กำหนด 

ส่งภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 รายละเอียดดังแนบ

หนังสือแจ้ง

แบบรายงานข้อมูล